Portrait of Milutin Milankovitch by Paja Jovanovic, 1943, courtesy of Vasko Milankovitch